Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas

  • Titulinis
  • Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas

Paauglių ir jaunimo literatūros konkurse (toliau – Konkursas) kviečiame dalyvauti visus kuriančiuosius literatūrą jaunam skaitytojui. Nesvarbu, ar esate niekam nežinomas, pradedantis kurti žmogus, ar pripažintas, brandus autorius, visi rankraščiai laukiami. Tuos, kuriems nepasiseks laimėti šiemet, skatiname tobulinti rankraščius ir vėl dalyvauti. Galimybė būti įvertintam autoritetingos komisijos ir gauti jos įžvalgas apie pateiktą kūrinį taip pat yra didelė vertybė.

 

Konkurso organizatorius:

UAB „Alma littera“, įmonės kodas 120029537, adresas Ulonų g. 2, Vilnius

 

Konkurso atsakingas asmuo:

Jovita Markutėlytė

j.markutelyte@almalittera.lt

 
Konkurso nuostatai:
 
1. Konkursui kviečiama teikti aukštos meninės vertės prozos kūrinius, skirtus 13-17 m. skaitytojams.
 
2. Rankraščių tekstų apimtis – nuo 4 iki 12 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais).
 
3. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti prozos kūriniai.
 
4. Teikiamų rankraščių kiekis neribojamas.
 
5. Elektroninis rankraščio variantas word formatu pateikiamas Konkurso atsakingam asmeniui nurodytu el. paštu iki 2021 m. gegužės 1 d.
 
6. Kartu su kūriniu  atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis,  elektroninis paštas, telefono numeris, trumpai apie autorių. Pateikdamas savo duomenis dalyvavimui Konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti Konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir / ar šio Konkurso taisykles bei sąlygas.
 
7. Konkursui pateikti rankraščiai negrąžinami.
 
8. Gautų rankraščių vertinimo komisija nerecenzuoja ir nekomentuoja, išskyrus vertinimo komisijos atrinktus kūrinius.
 
9. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį Konkursui, patvirtina, kad pateikiamo kūrinio intelektinė nuosavybės priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti Konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos Konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 
10. Informacija apie Konkursą ir Konkurso taisyklės skelbiamos viešai https://www.almalittera.lt/autoriams/
 
11. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai Konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.
 
12. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio Konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.
 
13. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą Konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys, neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.
 
14. Visos pretenzijos dėl Konkurso organizavimo ir / arba eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, Vilnius LT-08245 ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 10 d. su nuoroda „Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2021 m. gruodžio 10 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.
 
15. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.
 
Vertinimas ir apdovanojimai:
 
1. Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.
 
2. Vienas–trys geriausiais pripažinti kūriniai išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant knygų išleidimo sutartis.
 
3. Pagrindinis prizas – 2 900 Eur. Jį laimi pirmosios vietos  iš vertinimo komisijos atrinktų  kūrinių autorius (-iai).
 
4. Pagrindinio prizo laimėtojas paskelbiamas 2021 m. gruodžio 1 d.
 
5. Antrosios ir trečiosios vietos laimėtojams Konkurso organizatorius turi teisę pasiūlyti išleisti jų kūrinius pasirašant knygų išleidimo sutartį.
 
6. Neatsiradus tinkamų kūrinių, Konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju Organizatorius neįsipareigoja įteikti prizo nei vienam iš Konkurso dalyvių.
 
7. Konkursą laimėjęs autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su Konkurso organizatoriumi, esant poreikiui atsižvelgti į organizatoriaus komentarus ir rekomendacijas, pataisyti kūrinį.
 
Asmens duomenų tvarkymas
1. Asmens duomenų valdytojas - Konkurso organizatorius, jo rekvizitai pateikti aukščiau. Duomenų apsaugos pareigūno el. p. pareigunas@alg.lt.
2. Atsiųsdami savo rankraštį paštu, el. paštu ar atnešdami į leidyklą nurodytu adresu, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu.
3. Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais, remiantis nurodytais teisiniais pagrindais:
 
3.1.Konkurso vykdymo tikslu, remiantis Jūsų išreikštu sutikimu* atsiunčiant/pateikiant rankraštį Konkurso organizatoriui;
 
3.2.Konkurso laimėtojų viešo paskelbimo tikslu, jei duosite tam atskirą sutikimą*;
 
3.3.Autorinės sutarties sudarymo tikslu, jei Jūsų rankraštis bus atrinktas ir paskelbtas geriausiu arba vienu iš geriausių. Teisinis pagrindas – sutartis;
 
3.4.Pagrindinio prizo išmokėjimo tikslu, prašysime pateikti banko sąskaitos numerį, kad būtų galima išmokėti prizą. Teisinis pagrindas – sutikimas*.
 
* – informuojame, kad turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kreipdamiesi į organizatorių aukščiau nurodytais kontaktais.
 
  1. Asmens duomenų pateikimas nėra būtinas, tačiau tokiu atveju negalėsite dalyvauti Konkurse. Pateikti asmens duomenis būtina tik sutarties sudarymo tikslu, priešingu atveju autorinė sutartis nebus sudaroma.
  2. Asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos, o jam pasibaigus – 1 mėnesį. Suėjus šiam terminui, duomenys ištrinami.
  3. Asmens duomenys gali būti perduodami pasitelktiems rankraščių vertinimo komisijos nariams, IT paslaugų teikėjams bei kitiems asmenims teikiantiems Konkurso organizatoriui reikalingas paslaugas.
  4. Jūs turite šias teises: teisė žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisė prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 271 2804279 1445 , faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.